ORDNINGSREGLER vid hyra av BERGUMSGÅRDEN

När du hyr Bergumsgården godkänner du alla punkter i detta dokument. 

 

Hyresvillkor nedervåning (övervåning ingår EJ i hyran)

 • För att hyra Bergumsgården krävs att man fyllt 20 år.
 • Vid hämtning av nyckel ska hyresgästen kunna styrka sin identitet med legitimation och telefonnummer.
 • Hyran inbetalas senast 14 dagar innan hyrd dag.
 • Lokal och inventarier är anpassade för ca 70 sittande personer.
 • Anmärkning mot innehållet i denna upplåtelse måste ske i samband med mottagandet, ni är därefter bunden att följa reglerna.
 • Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador på lokalen och inventarier som uppstår i samband med hyran av lokalen. Uppkomna skador skall rapporteras senast vid återlämnande av nyckel.

Festverksamhet

 • Om inget annat överenskommits vid bokning av lokalen gäller att festverksamhet kvällstid måste avslutas senast kl 02.00, varvid iordningsställande sker fram till kl 03.00. Då skall lokalen vara utrymd, städad och klar. Extra avgift kan komma att utkrävas om detta ej respekteras.

Offentliga tillställningar

 • Enskild tillställning får EJ ha offentlig karaktär dvs endast medlemmar eller särskilt inbjudna gäster får vistas i lokalen.
 • Vid offentliga tillställningar skall tillstånd från polismyndigheten uppvisas för lokaluthyraren. Kan sådant tillstånd ej uppvisas har hyresgästen ej rätt att disponera lokalen.

Hänsyn till grannar

 • Det åligger hyresgästen att under tillställning visa hänsyn till närboende.
 • Fönster skall vara stängda under musikutövning.

Iordningsställande

 • Hyresgästen skall efter begagnandet iordningsställa lokalen till samma skick som den togs emot. ”Var sak på sin plats”, se separat information där så finns

Städning se separata STÄDREGLER

Bygdegården tillhandahåller EJ någon avfallshantering.

 • Bygdegården tillhandahåller ej någon avfallshantering. Hyresgästen ser själv till att flaskor, burkar, kartonger, papper och liknande källsorteras och bortforslas.
 • Bygdegårdens sopkärl får endast användas till kökets och toaletternas avfallspåsar. Uthyraren har rätt att debitera hyresgästen kostnader som uppstår för bortforsling av överskottsmateriel.

Se nu till att:

 • Städning är gjord enligt städreglerna.
 • Papperskorgar är tömda.
 • Servis och utrustning är ren och på plats.
 • Vattenkranar och kokplattor är avstängda.
 • Termostaten återställd till 15°C samt takfläkten avstängd.
 • Fönster och dörrar är stängda/låsta samt ljuset släckt.
 • Sopor bortforslade.

Låsning

 • Hyresgästen ansvarar för att ingen obehörig vistas i lokalen under upplåtelsetiden.
  samt att samtliga dörrar och fönster är låsta då lokalen lämnas.
 • Nycken återlämnas enligt överenskommelse med uthyraren.

Ansvar för stöld

 • Uthyraren påtar sig inget ansvar för hyresgästens eller deltagarnas tillhörigheter
  Lämna inga värdesaker utan tillsyn.