Hyresvillkor nedervåning

För att hyra Bergumsgården krävs att man fyllt 20 år.
Vid bokning skall hyresgästen kunna styrka sin identitet med legitimation och telefonnummer.
Det antal personer som lokal och inventarier är anpassade för är ca 70 personer (sittande).
Anmärkning mot innehållet i denna upplåtelse måste ske i samband med mottagandet, ni är därefter bunden att följa reglerna.
Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador på lokalen och inventarier som uppstår i samband med hyran av lokalen.
Uppkomna skador skall rapporteras senast vid återlämnande av nyckel.
Övervåning ingår ej i hyran.

Festverksamhet

Om inget annat överenskommits vid bokning av lokalen gäller att festverksamhet kvällstid måste avslutas senast kl 02.00,
varvid iordningsställande sker fram till kl 03.00.
Då skall lokalen vara utrymd, städad och klar.
Extra avgift kan komma att utkrävas om detta ej respekteras.

Offentliga tillställingar

Enskild tillställning får ej ha offentlig karaktär. Tillträde får därvid endast medgivas medlemmar och särskilt inbjudna.
Vid offentliga tillställningar skall vederbörlig ansökan till polismyndighet om tillstånd för tillställningens anordnande uppvisas för lokaluthyraren.
Kan sådant tillstånd ej uppvisas har hyresgästen ej rätt att disponera lokalen.

Hänsyn till grannar

Det åligger hyresgästen att under tillställning visa hänsyn till närboende.
Fönster skall vara stängda under musikutövning.

Iordningsställande

Hyresgästen skall efter begagnandet iordningställa lokalen till samma skick som den togs emot.
Bygdegården tillhandahåller ej någon avfallshantering.
Hyresgästen tillser själv att flaskor, burkar, papper och liknande källsorteras och bortforslas.

Bygdegårdens sopkärl får endast användas till kökets och toaletternas avfallspåsar.
Uthyraren har rätt att debitera hyresgästen kostnader som uppstår för bortforsling av överskottsmatriel.

Se till att:

  • Borden avtorkas, fälls ihop och ställs in i avsett förråd, likaså stolarna.
  • Golv sopas och avtorkas med fuktig trasa samt papperskorgar töms.
  • Servis och utrustning är på plats.
  • Vattenkranar och kokplattor är avstängda.
  • Fönster och dörrar är stängda samt ljuset släcks.
  • Termostaten återställes till 15°C samt takfläkten stängs av.

Låsning

Hyresgästen ansvarar för att ingen obehörig vistas i lokalen under upplåtelsetiden samt att samtliga dörrar och fönster är låsta då lokalen lämnas.
Nycken återlämnas enligt överenskommelse med uthyraren.

Ansvar för stöld

Uthyraren påtar sig inget ansvar för hyresgästens eller deltagarnas tillhörigheter
Lämna inga värdesaker utan tillsyn.